ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิล ทองสง่า
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2459-2468
ชื่อ-นามสกุล : นายเหลือ ตระกาญไทย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2468-2472
ชื่อ-นามสกุล : นายอ่าง พุ่มทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2472-2476
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม แก่นสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2476-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2487
ชื่อ-นามสกุล : นายทวน นาสารีย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2487-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายเมย นาสารีย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2495-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ แก่นสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ พิณทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2514
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง แก่นสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย นามรมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2549
ชื่อ-นามสกุล : ชื่อ นายพงษ์เดช ทวีศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-ปัจจุบัน